ഗൂഗിൾ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പട്ടിക

Google appliance as shown at RSA Conference 2008

മലയാളം പേരുകൾ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയോ പ്രമുഖ ഉപഭോക്താക്കളോ നൽകിയത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

http://spreadsheets.google.com/pub?key=ty_BGDs9hnuBMRvj3AFeB2g&output=html

http://www.google.co.in/intl/en/options/

http://geekiest.net/post/List-of-Google-services-and-Google-products.aspx