ഗാനം എന്നാൽ പാട്ട്. ഓരോ ഗാനത്തിനും ഒരു സംഗീതഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗാന രചയിതാക്കളെ കവി/കവയിത്രി എന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗാനങ്ങൾക്കു സംഗീതം നൽകുന്നവരെ സംഗീതസംവിധായകർ എന്നും നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പലതരം ഗാനങ്ങൾതിരുത്തുക

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ വികാരം ഒരു ഗാനത്തിൽ ഉൾക്കോള്ളുന്നു. അങ്ങനെ ഗാനങ്ങളെ പലതരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാം.

 1. ഭക്തിഗാനങ്ങൾ (Devotional Songs)
 2. പ്രേമഗാനങ്ങൾ (Romantic Songs)
 3. ദു:ഖഗാനങ്ങൾ (Sad Songs)
 4. ലളിതഗാനങ്ങൾ


ഭക്തിഗാനങ്ങൾ (Devotional Songs)തിരുത്തുക

 1. ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം.......
 2. ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം.......
 3. വടക്കുംനാഥ സർവ്വം നടത്തും നാഥാ.....
 4. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവനെ കരുണ നിറഞ്ഞവനെ ....
 5. അള്ളാവിൻ കാരുണ്യമില്ലെയിൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലാരും എല്ലാരും യത്തീമുകൾ.....
 6. വാതിൽ തുറക്കൂ നീ കാലമേ...........

പ്രേമഗാനങ്ങൾ (Romantic Songs)തിരുത്തുക

 1. അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലങ്ങരക്കു വെള്ളം .....
 2. മഞ്ഞുപോലെ മാൻകുഞ്ഞു പോലെ......
 3. തങ്കത്തളതാളം.......
 4. ഓ പ്രിയേ, പ്രിയേ നിനക്കൊരു ഗാനം ........
 5. ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം ......
 6. ഒന്നുതൊടാൻ ഉള്ളൈൽ തീരാമോഹം .......

യുഗ്മഗാനംതിരുത്തുക

 1. ആദ്യത്തെ കണ്മണി ആണായിരിക്കണം
 2. കാറ്റോടും മലയോരം
 3. ഓ പ്രിയാ പ്രിയാ

ദു:ഖഗാനങ്ങൾ (Sad Songs)തിരുത്തുക

 1. സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു ......
 2. സന്ധ്യെ കണ്ണീരിലെന്തെ ......
 3. രാപ്പാടി കേഴുന്നുവോ ........

ലളിതഗാനങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. ഉത്രാടപൂനിലാവെ വാ......
 2. ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലെ .....
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗാനം&oldid=3145409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്