ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ്

(Queen's Gambit എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ചെസ്സിലെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ക്വീൻസ് ഗാംബേറ്റ്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

Queen's Gambit
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
d5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4
ECO D06–D69
ഉത്ഭവം before 1497
Parent Closed Game
Chessgames.com opening explorer
1. d4 d5
2. c4
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്വീൻസ്_ഗാംബിറ്റ്&oldid=2312866" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്