കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം

പ്രതിവർഷം 672 ശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ താപവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം [1], ,[2] .കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ അതിർത്തിയിൽ പെട്ട നല്ലളത്താണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് .

കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം
സ്ഥലംനല്ലളം ,കോഴിക്കോട് ,കോഴിക്കോട് ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ
നിർദ്ദേശാങ്കം11°12′19.9008″N 75°48′27.4896″E / 11.205528000°N 75.807636000°E / 11.205528000; 75.807636000
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeDiesel Power Plant
Installed capacity96 MW (6 x 16 MW )
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 672 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്


വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം തിരുത്തുക

കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ 16 മെഗാവാട്ടിന്റെ 6 ടർബൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 96 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 672 MU ആണ്.യൂണിറ്റ് 1 , യൂണിറ്റ് 4 എന്നിവ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും പദ്ധതിയുടെ ശേഷി 128 ൽ നിന്ന് 96 മെഗാവാട്ട് ആയി കുറഞ്ഞു .വാർഷിക ഉത്പാദനം 896 MU ൽ നിന്ന് 672 MU ആയി കുറഞ്ഞു.

യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 16 MW 01.09.1999
യൂണിറ്റ് 2 16 MW 11.09.1999
യൂണിറ്റ് 3 16 MW 18.09.1999
യൂണിറ്റ് 4 16 MW 23.09.1999
യൂണിറ്റ് 5 16 MW 30.09.1999
യൂണിറ്റ് 6 16 MW 11.09.1999
യൂണിറ്റ് 7 16 MW 25.10.1999
യൂണിറ്റ് 8 16 MW 06.11.1999അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "KOZHIKODE DIESEL POWER PLANT -". www.kseb.in.
  2. "KOZHIKODE DIESEL POWER PLANT-". www.expert-eyes.org.