കോട്ടക്കൽ കണാരൻ ഗുരുക്കൾ

കണാരൻ ഗുരുക്കൾ, കോട്ടക്കൽ (1850-1941),കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ദ്രോണാചാര്യർ,ബ്രിട്ടീഷ്ക്കാർ കളരിപ്പയറ്റ് നിരോധിച്ചതിനു ശേഷം കളരിപയറ്റ് വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്ക് വഹിച്ച കളരിപ്പയറ്റ് ഗുരുക്കൾ. 40 വയസ്സിൽ മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്തും താമസിച്ചും വിവിധ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും അറപ്പിൽകൈ, ഒടിമുറശ്ശേരി സമ്പ്രദായം, വട്ടയൻതിരുപ്പൻ സമ്പ്രദായം, പിള്ളതാങ്ങി സമ്പ്രദായം, മന്ത്രതന്ത്രവിദ്യ, ധ്യാന സേവ സ്വായത്തം ആക്കി. ഈ യാത്രകൾക്ക് ഉള്ള ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ 160 ഏക്കർ ഭൂസ്വത്ത് വിറ്റു.[1][2][3][4][5][6]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. https://www.mathrubhumi.com/kollam/nagaram/-malayalam-news-1.1506933
  2. https://www.thalassery.info/ml/personality.htm
  3. https://www.softpowermag.com/breath-by-breath-the-way-of-the-kalari-warrior/
  4. https://www.thehindu.com/life-and-style/fitness/the-kalari-burner/article24551272.ece/amp/
  5. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/grand-ole-rathore/kalari-yoga-foundation-to-the-worlds-oldest-and-complete-form-of-self-defence-22751/
  6. https://kairalibooks.com/product/kalarippayattu-vignanakosam-2/