കേരള സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല

കേരള സർക്കാർ 2014-ൽ സ്ഥാപിച്ച സർവ്വകലാശാലയാണ് കേരള സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല അഥവാ ഡോ. എ. പി. ജെ. അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (APJAKTU). തിരുവനന്തപുരമാണ് ആസ്ഥാനം.[1]

ഡോ. എ. പി. ജെ. അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
സ്ഥാപിതം2014
ചാൻസലർകേരള ഗവർണ്ണർ
പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർഡോ.രാജശ്രീ എം.എസ്
മേൽവിലാസംKerala Technological University

CET Campus, Thiruvananthapuram Kerala -695016

India
, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ
അഫിലിയേഷനുകൾയു.ജി.സി
വെബ്‌സൈറ്റ്http://ktu.edu.in


അവലംബം തിരുത്തുക

  1. http://www.manoramaonline.com/education/university-news/technological-university-tobe-named-after-kalam.html