കേരളത്തിലെ പാറ മടകൾ (കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ)

കേരളത്തിൽ ആകെ 5924 കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ എന്റമോളജി ജി.ഐ എസ് പഠന വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു

[1]

പാണ്ടിപ്പറമ്പിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറി .jpg

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ക്വാറികൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ക്വാറികൾ