കേരളത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യം

പ്രധാനമായും ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യം ലോകശ്രദ്ധേയമാണ്.

വന്യമൃഗസങ്കേതങ്ങൾതിരുത്തുക

കേരളത്തിലെ വന്യമൃഗസങ്കേതങ്ങൾ ഇവയാണ്.[1]

ക്രമനമ്പർ റിസർവിന്റെ പേര് വിസ്ത്രീർണം രൂപീകൃതമായ വർഷം ജില്ല
1 പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് 925.00 1950 ഇടുക്കി
2 നെയ്യാർ വന്യമൃഗസങ്കേതം 128.00 1958 തിരുവനന്തപുരം
3 പീച്ചി വന്യമൃഗസങ്കേതം 125.00 1958 തൃശ്ശൂർ
4 പറമ്പിക്കുളം വന്യമൃഗസങ്കേതം 285.00 1973 പാലക്കാട്
5 വയനാട് വന്യമൃഗസങ്കേതം 344.44 1973 വയനാട്
6 ഇടുക്കി വന്യമൃഗസങ്കേതം 70.00 1976 ഇടുക്കി
7 പേപ്പാറ വന്യമൃഗസങ്കേതം 53.00 1983 തിരുവനന്തപുരം
8 തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം 25.00 1983 എർണാകുളം
9 ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം 171.00 1984 കൊല്ലം
10 ചിന്നാർ വന്യമൃഗസങ്കേതം 90.44 1984 ഇടുക്കി
11 ചിമ്മിണി വന്യമൃഗസങ്കേതം 85.00 1984 തൃശ്ശൂർ
12 ആറളം വന്യമൃഗസങ്കേതം 55.00 1984 കണ്ണൂർ
13 മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതം 0.027 2004 എറണാകുളം
14 കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം 32.00 2006 ഇടുക്കി
15 ചൂളന്നൂർ സങ്കേതം 3.42 2007 പാലക്കാട്
16 മലബാർ വന്യമൃഗസങ്കേതം 74.215 2010 കോഴിക്കോട്

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. "Wildlife Sanctuaries". forest.kerala.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 6 ഏപ്രിൽ 2014.