കൃഷിയും കൃഷിരീതികളും കീട നിയന്ത്രണങ്ങളും ജൈവവളങ്ങളും രാസവളങ്ങളും ജൈവ കീട / കള നശീകരണ രീതികളും വിവരിക്കുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർഷികം&oldid=1108945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്