കാഴ്ച എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ കാഴ്ച (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. കാഴ്ച (വിവക്ഷകൾ)

ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശനം കണ്ണിലെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവമാണ് കാഴ്ച.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാഴ്ച&oldid=2852589" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്