നവംബർ 2:ഗാമാരശ്മികളെ തിരിച്ചറിയാവുന്നതും അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനവും തരവും കൃത്യമായികാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മിച്ചിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിർമ്മിച്ചു.physics.org