ഡിസംബർ

  • ഡിസംബർ 1, 2010 - ഫ്ലൂറസെന്റ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾ സെൻസറുകളായി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ താപനില അളക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നു കണ്ടെത്തി. Phy.ഓർഗ്