ജൂൺ 1 : വ്യാഴം, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ സംഗമം
ജൂൺ 8 : മകീര്യം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും
ജൂൺ 10 : അമാവാസി
പൂർണ്ണസൂര്യഗ്രഹണം. റഷ്യ, ഗ്രീൻലാന്റ്, വടക്കൻ കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണാം.
ജൂൺ 13 : ചൊവ്വ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ സംഗമം
ജൂൺ 14 : മിഥുനസംക്രമം
ജൂൺ 21 : ഉത്തരായനാന്തം
തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും
ജൂൺ 24 : പൗർണ്ണമി
ജൂൺ 27 : ചന്ദ്രൻ, ശനി എന്നിവയുടെ സംഗമം