മെയ് 7 : പൗർണ്ണമി
മെയ് 10 : കാർത്തിക ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും
മെയ് 14 : ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തെത്തുന്നു. സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പ് തെക്കുകിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ കാണാം.
സൂര്യൻ എടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു
മെയ് 18 : ശനിയും വ്യാഴവും അടുത്തു വരുന്നു. സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പ് കിഴക്ക് കാണാം.
മെയ് 20 : ജപ്പാന്റെ HTV-9 കാർഗോ പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു.
മെയ് 22 : അമാവാസി
മെയ് 23 : ചന്ദ്രൻ ശുക്രന്റെ സമീപത്ത്. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറേ ആകാശത്ത് കാണാം.
മെയ് 24 : രോഹിണി ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു