കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2020 ഓഗസ്റ്റ്

ഓഗസ്റ്റ് 1 : ചന്ദ്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നിവയുടെ സംഗമം
ഓഗസ്റ്റ് 2 : ആയില്യം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു
ഓഗസ്റ്റ് 3 : പൗർണ്ണമി
ഓഗസ്റ്റ് 6 : റഷ്യ അവരുടെ ഗ്ലോനാസ് കെ എന്ന നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുന്നു
ഓഗസ്റ്റ് 9 : ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ എന്നിവയുടെ സംഗമം
ഓഗസ്റ്റ് 11-12 : പെർസീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം
ഓഗസ്റ്റ് 15 : ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവയുടെ സംഗമം
ഓഗസ്റ്റ് 16 : സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.
മകം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 18 : അമാവാസി
ഓഗസ്റ്റ് 29 : ചന്ദ്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നിവയുടെ സംഗമം
ഓഗസ്റ്റ് 30 : പൂരം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു.