ഏപ്രിൽ 8 : പൗർണ്ണമി
ഏപ്രിൽ 13 : അശ്വതി ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു.
സൂര്യൻ മേടം രാശിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു.
ഏപ്രിൽ 22 : അമാവാസി
ഏപ്രിൽ 22,23 : ലൈറീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം
ഏപ്രിൽ 27 : ഭരണി ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു