3 ജൂൺ 2019 : അമാവാസി
ഡ്രാഗൺ CRS-17 കാർഗോ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് അൺഡോക്ക് ചെയ്യുന്നു.
5 ജൂൺ 2019 : ചൈന ലോങ്മാർച്ച് 11 എന്ന അവരുടെ റോക്കറ്റ് കടലിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കുന്നു.
8 ജൂൺ 2019 : മകയിരം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു.
10 ജൂൺ 2019 : വ്യാഴം വിയുതിയിൽ. സൂര്യന് എതിർവശത്തായതു കൊണ്ട് കൂടുതൽ തിളക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു.
15 ജൂൺ 2019 : സൂര്യൻ മിഥുനം രാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു
17 ജൂൺ 2019 :' പൗർണ്ണമി
19 ജൂൺ 2019 : ചന്ദ്രൻ ശനിയെ മറക്കുന്നു.
21 ജൂൺ 2019 : ദക്ഷിണായനാന്തം
22 ജൂൺ 2019 : തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു.
23 ജൂൺ 2019 : ബൂധൻ കൂടിയ കിഴക്കൻ ആയതിയിൽ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിനു ശേഷം ബുധനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം.