ജനുവരി 1: ബുധന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ പടിഞ്ഞാറൻ വിയുതി.
ജനുവരി 2: പൌർണ്ണമി, സൂപ്പർ മൂൺ
ജനുവരി 3,4: ക്വാഡാൻഡ്രിസ് ഉൽക്കാവർഷം
ജനുവരി 11: ഉത്രാടം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും
ജനുവരി 14: മകരസംക്രമം
ജനുവരി 17: അമാവാസി
ജനുവരി 24: തിരുവോണം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും
ജനുവരി 31: പൌർണ്ണമി, ബ്ലൂമൂൺ, ചന്ദ്രഗ്രഹണം