കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2017 ഫെബ്രുവരി

ഫെബ്രുവരി 11 : പൗർണ്ണമി
ഫെബ്രുവരി 26 : അമാവാസി
വലയസൂര്യഗ്രഹണം (ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമല്ല)