കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2015 ഫെബ്രുവരി

ഫെബ്രുവരി 3 പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ.
ഫെബ്രുവരി 6 വ്യാഴം ഓപ്പോസിഷനിൽ.
ഫെബ്രുവരി 18 അമാവാസി.
ഫെബ്രുവരി 22 ശുക്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തു വരുന്നു.