ജൂലൈ 5: ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ (152171522 കിലോമീറ്റർ)

ജൂലൈ 6: ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തുവരുന്നു.

ജൂലൈ 7: ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും അടുത്തു വരുന്നു.

ജൂലൈ 8: അമാവാസി

ജൂലൈ 10: ശുക്രനും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു.

ജൂലൈ 17: ശനിയും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു.

ജൂലൈ 27: പൗർണ്ണമി.