ജനുവരി 1:- ഭൂമി ഉപഭൂവിൽ
ജനുവരി 3,4:- ക്വാഡ്രന്റീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം
ജനുവരി 11:- അമാവാസി
ജനുവരി 27 പൗർണ്ണമി