കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2013 ഒക്ടോബർ

ഒക്ടോബർ 1:- ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തു വരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 5:- അമാവാസി
ഒക്ടോബർ 7:- ബുധൻ, ശനി, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ അടുത്തു വരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 8:- ചന്ദ്രനും ശുക്രനും അടുത്തു വരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 16:- റിഗ്യലസും ചൊവ്വയും സമീപസ്ഥം
ഒക്ടോബർ 17:- ശുക്രനും അന്റാറിസും അടുത്തടുത്ത്.
ഒക്ടോബർ 18:- പൗർണ്ണമി.
ഒക്ടോബർ 21, 22:- ഓറിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം.
ഒക്ടോബർ 26:- വ്യാഴം, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ അടുത്തടുത്ത്.