13 :- അമാവാസി. ആസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാന്റിലും സൂര്യഗ്രഹണം
17+18 :- ചിങ്ങം ഉൽക്കാവർഷം
27 :- ശനിയും ശുക്രനും അടുത്തു വരുന്നു
28 :- പൗർണ്ണമി
29 :- ശനിയും വ്യാഴവും അടുത്തു വരുന്നു.