ജൂലൈ 3:- പൗർണ്ണമി
ജൂലൈ 19:- അമാവാസി
ജൂലൈ 28.29:- ഡെൽറ്റാ അക്വാറീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം