കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2012 ഓഗസ്റ്റ്

ആഗസ്റ്റ് 2 പൗർണ്ണമി
ആഗസ്റ്റ് 6 ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങുന്നു
ആഗസ്റ്റ് 12,13 പെർസീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ആഗസ്റ്റ് 17 അമാവാസി
ആഗസ്റ്റ് 24 നെപ്‌ട്യൂൺ ഓപ്പോസിഷനിൽ
ആഗസ്റ്റ് 31 പൗർണ്ണമി