ഏപ്രിൽ 6: പൗർണ്ണമി

ഏപ്രിൽ 15: ശനി ഓപ്പോസിഷനിൽ

ഏപ്രിൽ 21: അമാവാസി

ഏപ്രിൽ 21,22: ലൈറിഡ് ഉൽക്കാവർഷം

ഏപ്രിൽ 28: ജ്യോതിശാസ്ത്ര ദിനം