കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2010 ഫെബ്രുവരി

ഫെബ്രുവരി 9 ദൂരദർശിനികൾ കൊണ്ട് ദൃശ്യമാകുന്ന ഛിന്നഗ്രഹമായ 2009 UN3 ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും സമീപത്തെത്തുന്നു
ഫെബ്രുവരി 14 02:51 അമാവാസി
ഫെബ്രുവരി 14 23:19 നെപ്റ്റ്യൂൺ യുതിയിൽ
ഫെബ്രുവരി 19 വ്യാഴം, ശുക്രൻ എന്നിവയുടെ യുതി
ഫെബ്രുവരി 28 16:38 പൗർണ്ണമി