നവംബർ 6 04:52 അമാവാസി
നവംബർ 17,18 ലിയോണിഡ് ഉൽക്കവൃഷ്ടി
നവംബർ 21 17:26 പൗർണ്ണമി