കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2010 ഓഗസ്റ്റ്

ഓഗസ്റ്റ് 7 01:07 ബുധൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് കൂടിയ കോണീയ അകലത്തിൽ
ഓഗസ്റ്റ് 10 03:08 അമാവാസി
ഓഗസ്റ്റ് 13 അസ്തമയത്തോടടുത്ത് ശുക്രൻ, ശനി, ചൊവ്വ ഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് സമീപത്തായി കാണപ്പെടുന്നു
ഓഗസ്റ്റ് 19 19:31 നെപ്റ്റ്യൂൺ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്നു
ഓഗസ്റ്റ് 20 04:07 ശുക്രൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് കൂടിയ കോണീയ അകലത്തിൽ
ഓഗസ്റ്റ് 20 10:07 നെപ്റ്റ്യൂൺ ഭൂമിയുമായി വിയുതിയിൽ
ഓഗസ്റ്റ് 24 17:03 പൗർണ്ണമി