കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2010 ഒക്ടോബർ

ഒക്ടോബർ 1 00:42 ശനി യുതിയിൽ
ഒക്ടോബർ 7 18:44 അമാവാസി
ഒക്ടോബർ 17 01:03 ബുധൻ ഉച്ചയുതിയിൽ
ഒക്ടോബർ 20 ഹാർട്ലേ 2 ധൂമകേതു ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നു
ഒക്ടോബർ 21,22 ഒറിയോണിഡ് ഉൽക്കവൃഷ്ടി
ഒക്ടോബർ 23 01:36 പൗർണ്ണമി
ഒക്ടോബർ 29 01:09 ശുക്രൻ നീചയുതിയിൽ