കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2009 സെപ്റ്റംബർ

സെപ്റ്റംബർ 4 16:02 പൗർണ്ണമി
സെപ്റ്റംബർ 16 12:43 യുറാനസ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവുമടുത്ത്
സെപ്റ്റംബർ 17 09:40 യുറാനസ് ഒപ്പോസിഷനിൽ
18:22 ശനി കൺജങ്ഷനിൽ
21:02 ശനി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമകലെ
സെപ്റ്റംബർ 18 00:31 ബുധൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവുമടുത്ത്
18:44 അമാവാസി
സെപ്റ്റംബർ 20 10:05 ബുധൻ ഇൻഫീരിയർ കൺജങ്ഷനിൽ