കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

Jhulan Goswami.jpgതിരുത്തുക

    2010 ആഴ്ച 20ലെ ചിത്രമാക്കി.