കമുകുംചേരി

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പിറവന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാാമമാണ് കമുകുംചേരി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമുകുംചേരി&oldid=3241378" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്