കമലാംബികായൈ

(കമലാബികായൈ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ കാംബോജിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് കമലാംബികായൈ. കമലാംബാ നവാവരണ കൃതികളിൽ നാലാമത്തെ ആവരണമാണിത്.

വരികൾ തിരുത്തുക

പല്ലവി തിരുത്തുക

കമലാംബികായൈ കനകാംശുകായൈ
കർപൂരവീടികായൈ നമസ്തേ നമസ്തേ

അനുപല്ലവി തിരുത്തുക

കമലാ കാന്താനുജായൈ കാമേശ്വര്യൈ അജായൈ
ഹിമഗിരിതനുജായൈ ഹ്രീങ്കാരപൂജ്യായൈ
കമലാനഗരവിഹാരിണ്യൈ ഖലസമൂഹസംഹാരിണ്യൈ
കമനീയരത്നഹാരിണ്യൈ കലികൽമഷപരിഹാരിണ്യൈ

ചരണം തിരുത്തുക

സകലസൌഭാഗ്യ ദായകാംഭോജ ചരണായൈ
സങ്ക്ഷോഭിണ്യാദി ശക്തിയുത ചതുർത്ഥാവരണായൈ
പ്രകടചതുർദശ ഭുവനഭരണായൈ
പ്രബലഗുരുഗുഹ സമ്പ്രദായാന്തഃകരണായൈ
അകളങ്കരൂപവർണ്ണായൈ അപർണ്ണായൈ സുപർണ്ണായൈ
സുകരധൃതചാപബാണായൈ ശോഭനകര മനുകോണായൈ
സകുങ്കുമാദിലേപനായൈ ചരാചരാദികൽപനായൈ
ചികുരവിജിതനീലഘനായൈ ചിദാനന്ദപൂർണഘനായൈ

അർത്ഥം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമലാംബികായൈ&oldid=3611215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്