ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറി

ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രെസ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു നിഘണ്ടുവാണ് ഓക്സ്ഫഡ


ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രെസ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു നിഘണ്ടുവാണ് ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറി (Oxford English Dictionary).

ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറി
രണ്ടാം എഡിഷൻ
എഡിറ്റർJohn Simpson and Edmund Weiner
രാജ്യംUnited Kingdom
ഭാഷEnglish
വിഷയംDictionary
പ്രസാധകർOxford University Press
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1989
ഏടുകൾ21,730
ISBN978-0-19-861186-8
OCLC17648714
423 19
LC ClassPE1625 .O87 1989
ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറിയുടേ രണ്ടാം എഡിഷനിലെ 27 വോളിയത്തിൽ ഏഴെണ്ണം