എസ്.എസ്.എം. പോളിടെൿനിക്, തിരൂർ

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനമാണ് എസ്.എസ്.എം. (സീതി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ) പോളിടെൿനിക്‌. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നാലു കിലോമീറ്റർ തിരൂർ-കുറ്റിപ്പുറം റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാം.