എച്ച്.ഐ.വി.യുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളിലൊന്നാണ് അതിന്റെ ഉയർന്ന ജനിതക വ്യതിയാനം.[1] എച്ച്ഐവി രണ്ട് പ്രധാന തരങ്ങളായി തിരിക്കാം, എച്ച്ഐവി തരം 1 (എച്ച്ഐവി -1), എച്ച്ഐവി തരം 2 (എച്ച്ഐവി -2). എച്ച്ഐവി -1 പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിമ്പാൻസികളിലും ഗോറില്ലകളിലും കണ്ടുവരുന്ന വൈറസുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. എച്ച്ഐവി -2 വൈറസുകൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ പ്രൈമേറ്റ് സൂട്ടി മംഗാബേയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകളുമായി സാമ്യം കാണിക്കുന്നു.[2]

Human immunodeficiency viruses
Phylogenetic tree of the SIV and HIV viruses
Phylogenetic tree of the SIV and HIV viruses
Scientific classificationEdit this classification
(unranked): Virus
Realm: Riboviria
കിങ്ഡം: Pararnavirae
Phylum: Artverviricota
Class: Revtraviricetes
Order: Ortervirales
Family: Retroviridae
Subfamily: Orthoretrovirinae
Genus: Lentivirus
Groups included
Cladistically included but traditionally excluded taxa

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. Robertson DL, Hahn BH, Sharp PM (March 1995). "Recombination in AIDS viruses". Journal of Molecular Evolution. 40 (3): 249–59. Bibcode:1995JMolE..40..249R. doi:10.1007/BF00163230. PMID 7723052.
  2. Sharp PM, Hahn BH (September 2011). "Origins of HIV and the AIDS pandemic". Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 1 (1): a006841. doi:10.1101/cshperspect.a006841. PMC 3234451. PMID 22229120.

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക