അല്പം. ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് പശ്ചി മഘട്ട മലനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു .പാമ്പു വിഷ ത്തിനുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇല വായിൽചവച്ച നീരിറക്കിയാൽ വിഷ ത്തിന്റെ ശക്തി കുറയുംഇത് പോലേനൂറുകണക്കിന് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ ക്കുറിച്ച്പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡേവീസ് കെ.വി

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:YiFeiBot&oldid=3318064" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്