പലതും എഴുതാനുദ്ദേശ്ശിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ജോലികളിൽ പെട്ടൊന്നും നടക്കാതിരിക്കാനാവാതിരിക്കാനിടയില്ലാതില്ലാതില്ലയെന്നതാവാൻസാദ്ധ്യതയില്ലാതില്ല!{{രസംകൊല്ലി}}