എന്റെ കീഴില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു:

 • DragonBot
  • Special:DeadEndPages എന്ന പട്ടിക നോക്കി വിക്കിവല്‍ക്കരണം നടത്തേണ്ട താളുകളെ യാന്ത്രികമായി കണ്ടെത്തി അവയില്‍ {{വിക്കിവല്‍ക്കരണം}} ഫലകം നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
  • Special:Shortpages എന്ന പട്ടിക നോക്കി വിക്കിവല്‍ക്കരണം നടത്തേണ്ട താളുകളെ യാന്ത്രികമായി കണ്ടെത്തി അവയില്‍ {{വിക്കിവല്‍ക്കരണം}} ഫലകം നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
  • {{DatelineEntry}} ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകളില്‍ DatelineEntry --> Subst:DatelineEntry ആക്കി മാറ്റുന്നു.
  • {{മലയാളം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം}} --> {{മലയാള മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍}} എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.
  • {{enstub|}} --> {{stub|}} എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.
  • ഇന്റര്‍‌വിക്കി കണ്ണികള്‍ (മലയാളം വിക്കി ഉള്‍പ്പെടെ 49 വിക്കികളില്‍) അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.