ഒരു വിവരാന്വേഷകൻ.... വരും തലമുറയ്കായി കഴിയും വിധം അറിഞ്ഞതു കുത്തിക്കുറിക്കുന്നു.... ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശം... ചിത്രമെടുക്കലിന്റെയും യാത്രകളുടെയും അസ്കിത ശ്ശിയുണ്ട്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Essarpee1&oldid=1741787" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്