ദയവായി ഈ പേജ് ആരും തിരുത്തരുത്.

വായിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങൾ പരാമർശങ്ങൾ അഥവാ റഫറൻസുകൾ ചേർക്കാനായി

തിരുത്തുക

സാമ്പിൾ

തിരുത്തുക

<!---- കുറിപ്പ് നല്കുമ്പോൾ ഈ വരി ഒഴിവാക്കുക. ==കുറിപ്പുകൾ== <div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div> കുറിപ്പ് നല്കുമ്പോൾ ഈ വരി ഒഴിവാക്കുക. --> </div>
==പരാമർശങ്ങൾ==
<references/>

 • ന്യൂസ് സൈറ്റിങ്ങ് <ref> {{cite news |title = **** |url = സൈറ്റ് |publisher =[[ -- ]] |date = തിയതി |accessdate =2007- |language =ഇംഗ്ലീഷ്}}</ref>
 • ബുക്ക് സൈറ്റിങ്ങ് <ref> {{cite book | last = ബി. | first = ****| authorlink = ****| title = പുതിയ കേരളം പുതിയ രാഷ്ട്രീയം | publisher = [[****]] | year = 2004 | doi = 101/04-05 | isbn = 81-264-0816-2 }} </ref>
 • <ref> [http://www.kerala.gov.in/dept_archaeology/monuments.htm കേരള സർക്കാരിന്റെ നരവംശശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ശേഖരിച്ചത് 2007 ഏപ്രിൽ 23] </ref>
 • വെബ്സൈറ്റിങ്ങ്
 • <ref> {{cite web | url = | title = | accessdate = | accessmonthday = | accessyear = | author = | last = | first = | authorlink = | coauthors = | date = | year = | month = | format = | work = | publisher = | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = }} </ref>
 • ജേർണൽ സൈറ്റിങ്ങ്
 • <ref>{{cite journal | author=F. W. Giacobbe | title=How a Type II Supernova Explodes | journal=Electronic Journal of Theoretical Physics | year=2005 | volume=2 | issue=6 | pages=30–38 | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2005EJTP....2f..30G | accessdate = 2007-08-03 }}</ref>

ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=എം.കെ. |first=ഹരിനാരായണൻ|authorlink= എം.കെ. ഹരിനാരായണൻ|coauthors= |title= നാട്ടറിവുകൾ -സസ്യങ്ങളുടെ നാട്ടറിവ്|year=2004|publisher=ഡി.സി. ബുക്സ് |location=കോട്ടയം|isbn=81-264-0807-3}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ.എസ്. |first=നേശമണി|authorlink= ഡോ.എസ്. നേശമണി|coauthors= |title= ഔഷധസസ്യങ്ങൾ -2 |year=2011|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, |location=തിരുവനന്തപുരം|isbn=978-81-7638-955-6}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ.എസ്. |first=നേശമണി|authorlink= ഡോ.എസ്. നേശമണി|coauthors= |title= ഔഷധസസ്യങ്ങൾ-1|year=2012|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, |location=തിരുവനന്തപുരം|isbn=978-81-7638-284-7}} </ref>
 • <ref>{{cite journal|last=ജോളി|first=സി.ഐ.|author2=|author3=|title=കേരളത്തിലെ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ|year=2011|volume=1|series=|pages=31}}</ref>
 • <ref> {{cite book |last=ജെ.എൽ.എൻ. |first=ശാസ്ത്രി|authorlink= ജെ.എൽ.എൻ. ശാസ്ത്രി|coauthors= |title= ഇല്ലസ്റ്റ്രേറ്റഡ് ദ്രവ്യഗുണ വിജ്ഞാന (Study of the Essential Medicinal Plants in Ayurveda|year=2012|publisher=ചൗകാംബ ഓറിയന്റാലിയ |location=വരാണസി|isbn=978-7637-093-6}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ |first=ജി. എസ്.|authorlink= ജി.എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ|coauthors= |title= കേരളത്തിലെ ഫലസസ്യങ്ങൾ-1|year=2008|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, |location=തിരുവനന്തപുരം|isbn=81-7638-649-9}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=താമരക്കാട്ട്. |first=മാത്യൂ|authorlink= മാത്യൂ താമരക്കാട്ട്|coauthors= |title= കേരളത്തിലെ കാട്ടുപൂക്കൾ ഭാഗം - 2 |year=2007|publisher= കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി |location=തൃശൂർ|isbn=81-7690-127-x}} </ref>

സാങ്കേതികം

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=ഹെഡ്ജ്കോ|first= ജോൺ |authorlink= ജോൺ ഹെഡ്ജ്കോ|coauthors= |editor=ആലിസൺ മെൽവിൻ |others=മേരി ആൻ ബ്രൂഷാ ലിഞ്ച് |title=ജോൺ ഹെഡ്ജ്കോസ് ന്യൂ ബുക്ക് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി|origdate=1994 |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 2001|series= |date= |year= |month= |publisher= ഡോർലിങ്ങ് കിൻഡെർസ്ലി|location= ലണ്ടൻ|language= ഇംഗ്ലീഷ്|isbn=01-7513-0110-8 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

http://www.languageinindia.com/june2016/prasanthmalayalamwords.pdf http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/103073/8/08_chapter%202.pdf

 • <ref> {{cite book |last=പി.എം. |first=ജോസഫ്|authorlink= ഡോ.പി.എം.ജോസഫ്|coauthors= |title= മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങൾ|year=1995 |publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location=തിരുവനന്തപുരം |isbn=}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം|first= പദ്മനാഭപിള്ള|authorlink= ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി.പദ്മനാഭപിള്ള|coauthors= |editor=പി.ദാമോദരൻ നായർ|others=|title=ശബ്ദതാരാവലി|origdate=|origyear=1923 |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=29 പതിപ്പ് |series= |date= |year=2006 |month=ഏപ്രിൽ |publisher= സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം ലിമിറ്റഡ്, നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ|location= കോട്ടയം|language= മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

ആർക്കിയോളജിക്കൽ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=ഥാപ്പർ |first=റോമിള |authorlink= റൊമിള ഥാപ്പർ|coauthors= |title= Early India From the Origins to AD1300|year=2002 |publisher= പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ്|location=ന്യൂഡൽഹി |isbn=0-14-302989-4 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ജോസഫ്|first=ടോണി|authorlink= ടോണി ജോസഫ്|coauthors= പ്രസന്ന കെ. വർമ്മ|title= ആദിമ ഇന്ത്യക്കാർ|year=2018 |publisher= മഞ്ജുൾ പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൗസ്|location=ഭോപ്പാൽ|isbn=978-93-90085-42-2}} </ref>


 • <ref> {{cite book |last=ഗോപിനാഥ റാവു |first= ടി.എ.|authorlink=ടി.എ. ഗോപിനാഥ റാവു |coauthors= |title= Travancore archeological series, Volume I|year=1908 |publisher= കേരള സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്|location=തിരിവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഗോപിനാഥ റാവു |first= ടി.എ.|authorlink=ടി.എ. ഗോപിനാഥ റാവു |coauthors= |title= Travancore archeological series, Volume II & III|year=1908 |publisher= കേരള സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്|location=തിരിവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=സുബ്രമണ്യ അയ്യർ |first=കെ.വി|authorlink=കെ.വി. സുബ്രമണ്യ അയ്യർ |coauthors= |title= Travancore archeological series, Volume IV, Part I&II|year=1923 |publisher= കേരള സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്|location=തിരിവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=രാമനാഥ ഐയ്യർ |first= എ.എസ്.|authorlink= |coauthors= |title= Travancore archeological series, Volume V Part I,II & III|year=1908 |publisher= കേരള സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്|location=തിരിവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>

സംസ്കാരം

തിരുത്തുക
 • <ref>{{Cite book | url = https://archive.org/stream/landpermaulsorc01daygoog#page/n4/mode/2up | title = , The Land of the Perumals or Cochin, Its Past and Its Present | last = Francis | first = Day | publisher = Gantz Brothers | year = 1863 | isbn = | location = Madras: | pages = 319 }}</ref>
 • <ref> {{cite book |last= സീലിയ|first=തോമസ് പെരുമ്പനാനി|authorlink=സീലിയ തോമസ് പെരുമ്പനാനി‍‍|coauthors= |editor= |others= |title=കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും|origdate= |origyear=2005 |origmonth=മേയ്|url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth= |edition=രണ്ടാം പതിപ്പ് |series= |date= |year=2008|month= |publisher=കറൻറ് ബുക്സ് |location=കേരളം|language=മലയാളം |isbn=81-240-1520-1|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= വിനോദ് കുമാർ|first=ആർ|authorlink=ആർ. വിനോദ് കുമാർ|coauthors= |editor= |others= |title=കേരളീയം|origdate= |origyear=2008 |origmonth=ജൂൺ |url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth= |edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year=2008|month= |publisher=ഡി.സി. ബുക്സ് |location=കേരളം|language=മലയാളം |isbn=978-81-264-1963-0|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= സുജിത്കുമാർ|first=സി.കെ.|authorlink=സി.കെ. സുജിത്കുമാർ|coauthors= |editor= |others= |title=കൃഷിമലയാളം|origdate= |origyear=2008 |origmonth=മാർച്ച് |url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth=ആഗസ്ത് |edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year=1999|month= |publisher=അക്ഷര സംസ്കൃതി|location=കണ്ണൂർ|language=മലയാളം |isbn=|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= മണലിൽ‍||first=പോൾ|authorlink=പോൾ മണലിൽ‍|coauthors= |editor= |others= |title=കേരളത്തിലെ ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ|origdate= |origyear=2006 |origmonth=|url= |format= |accessdate=|accessyear=2008 |accessmonth=നവംബർ|edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year=2006|month= |publisher=മാതൃഭൂമി ബുക്സ് |location=കോഴിക്കോട്|language=മലയാളം |isbn=81-8264-226-4|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= ശർമ്മ|first=ആർ.എസ്.|authorlink=ആർ.എസ്. ശർമ്മ‍|coauthors= |editor= |others= |title=പ്രാചീന ഇന്ത്യ|origdate= |origyear=2008 |origmonth=മാർച്ച് |url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth=ആഗസ്ത് |edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year=2008 |month= |publisher=ഡി.സി. ബുക്സ്|location=കേരളം |language=മലയാളം |isbn=978-81-264-1754-4 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= പി.സി|first=കർത്താ |authorlink=പ്രൊഫ.പി.സി.കർത്താ ‍|coauthors= |editor= |others= |title=ആചാരാനുഷ്ഠാനകോശം |origdate= |origyear=1998 |origmonth=നവംബർ|url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth= |edition=ദ്വിതീയ പതിപ്പ് |series= |date= |year=2003 |month= |publisher=ഡി.സി. ബുക്സ്|location=കേരളം |language=മലയാളം |isbn=81-7130-860-0 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= കെ|first=ബാലകൃഷ്ണൻ |authorlink=കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ|coauthors= |editor= |others= |title=ഏഴിമല -കണ്ണൂരിനന്റെ സമകാലിക ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും |origdate= |origyear=2007 |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth= |edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year= |month= |publisher=മാതൃഭൂമി ബുക്സ് |location=കേരളം |language=മലയാളം |isbn=81-8264-519-0 |oclc= |doi= |id= |pages=282 |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=എൻ. |first=അജിത്ത്കുമാർ |authorlink= ഡോ.എൻ.അജിത്ത്കുമാർ |coauthors= |title= കേരള സംസ്കാരം |year=2004 |publisher=സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ |location=തിരുവനന്തപുരം |isbn=81-88087-17-3}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ടി. |first=മുഹമ്മദ് |authorlink=ടി. മുഹമ്മദ് |coauthors= |title=ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ |year=2001|publisher=ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൗസ് |location= കോഴിക്കോട്|isbn=81-7204-744-4 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ.പി. |first=മുഹമ്മദ് സാലി|authorlink=ഡോ.പി.മുഹമ്മദ് സാലി |coauthors= |title=അറബികളും തമോകാലഘട്ടവും|year=1988|publisher=അബു ജബീർ പബ്ലീഷേർസ്|location= തിരുവനന്തപുരം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=മുഹമ്മദ് |firs= ഡോ.ടി.ജമാൽ |authorlink=ഡോ.ടി.ജമാൽ മുഹമ്മദ്|coauthors= |title=അറബികളുടെ ചരിത്രം|year=1989|publisher=കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്|location= തിരുവനന്തപുരം|isbn= SIL- 1491 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി|firs=പി.കെ.|authorlink=പി.കെ.മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി|coauthors= |title=മുസ്ലീമിങ്ങളും കേരള സംസ്കാരവും|year=1982|publisher=കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി|location= തൃശൂർ|isbn= }} </ref>

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
 • ഇന്ത്യ
 • <ref> {{cite book |last=കീയ്|firs=ജോൺ |authorlink=ജോൺ കീയ്|coauthors= |title=India - A History from the earliest civilizations to the boom of the twenty first century|year=2010|publisher=ഹാർപർ പ്രസ്സ് location= ലണ്ടൻ|isbn= 978-0-00-730775-3 }} </ref>

സ്ഥലങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=കോട്ടയം|first= ബാബുരാജ്|authorlink=കോട്ടയം ബാബുരാജ് |coauthors=|editor= |others |title=കേരള സ്ഥലവിജ്ഞാനകോശം|origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year=2000|month= നവംബർ |publisher= ജിജോ പബ്ലിക്കേഷൻസ്|location= മണ്ണാർക്കാട്|language= മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages=|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • വയനാട്
 • <ref> {{cite book |last=ഒ.കെ.‌|first= ജോണി‍|authorlink=ഒ.കെ.ജോണി‍ |coauthors=|editor= |others |title=വയനാടിൻറെ സാംസ്കാരിക ഭൂമിക‍|origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 6-‍ാം|series= |date= |year=1988 |month= |publisher= മാതൃഭൂമി |location= സുൽത്താൻ ബത്തേരി|language= മലയാളം|isbn=81-8264-0446-6 |oclc= |doi= |id= |pages=|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഒ.കെ.‌|first= ജോണി‍|authorlink=ഒ.കെ.ജോണി‍ |coauthors=|editor= |others |title=വയനാട് രേഖകൾ‍|origdate= |origyear=2007 |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 6-‍ാം|series= |date= |year=1988 |month= |publisher= മോഡേൺ ബുക്സ്|location= കോഴിക്കോട്|language= മലയാളം|isbn=81-8264-555-2 |oclc= |doi= |id= |pages=|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • ആലപ്പുഴ

<ref> {{cite book |last=പി.ജെ.‌|first= ഫ്രാൻസിൻ|authorlink=അഡ്വ. പി.ജെ. ഫ്രാൻസിൻ |coauthors=|editor= |others |title=ആലപ്പുഴ ജില്ല്യുടെ ചരിത്രസ്മരണകൾ|origdate= |origyear=2007 |origmonth=നവംബർ |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year=2009 |month= |publisher= കറൻറ് ബുക്സ്|location= കേരളം|language= മലയാളം|isbn=81-240-1780-8 |oclc= |doi= |id= |pages=|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

 • <ref> {{cite book |last=വില്യം| first= ലോഗൻ|authorlink=വില്യം ലോഗൻ |coauthors=|editor= ടി.വി. കൃഷ്ണൻ|others |title=മലബാർ മാനുവൽ|origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 6-‍ാം|series= |date= |year= |month= |publisher= മാതൃഭൂമി|location= കോഴിക്കോട്|language= മലയാളം|isbn=81-8264-0446-6 |oclc= |doi= |id= |pages=440|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • "കോഴിക്കോട്"

<ref> {{cite book |last=നമ്പൂതിരി| first=എം.എൻ. . |authorlink=എം.എൻ. നമ്പൂതിരി. |coauthors=|editor= ‍|others |title=സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year=1987 |month= |publisher=വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം. |location=ശുകപുരം |language= മലയാളം|isbn=|oclc= |doi= |id= |pages=|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

 • <ref> {{cite book |last=**|first= **|authorlink=** |coauthors=|editor= ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയ|others=[[[ഡോ. എൻ. വിജയമോഹനൻ പിള്ള]] , [[വി.ജെ. വർഗീസ്‍]]] |title=വേണാടിൻറെ പരിണാമം|origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 1999|series= |date= |year= |month= |publisher= താരതമ്യപഠനസംഘം|location= ചങ്ങനാശ്ശേരി|language= മലയാളം|isbn=87738-02-06 |oclc= |doi= |id= |pages=482 |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • വേണാട് തിരുവനന്തപുരം
 • <ref> {{cite book |last=കെ.|first= ശിവശങ്കരൻ നായർ|authorlink= കെ.ശിവശങ്കരൻ നായർ|coauthors= |editor= |others= |title=വേണാടിൻറെ പരിണാമം|origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 2005|series= |date= |year= |month= |publisher= കറൻറ് ബുക്സ്|location= കോട്ടയം|language= മലയാളം|isbn=81-240-1513-9 |oclc= |doi= |id= |pages=238 |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=വേലായുധൻ |first= പണിക്കശ്ശേരി|authorlink= വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി|coauthors= |editor= |others= |title=സഞ്ചാരികൾ കണ്ട കേരളം|origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 2001|series= |date= |year= |month= |publisher= കറൻറ് ബുക്സ്|location= കോട്ടയം|language= മലയാളം|isbn=81-240-1053-6 |oclc= |doi= |id= |pages=434 |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
  • <ref> {{cite book |last=സെയ്തുമുഹമ്മദ്|first=പി.എ.|authorlink=പി.എ. സെയ്തുമുഹമ്മദ്|coauthors= |title=സഞ്ചാരികൾ കണ്ട കേരളം|year=1992|publisher=നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ|location= കോട്ടയം|isbn= }} </ref>
  • <ref> {{cite book |last=പുതുശ്ശേരി.|first=രാമചന്ദ്രൻ|authorlink=ഡോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ‍|coauthors= |title=കേരളചരിത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനരേഖകൾ |year=1992|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location= തിരുവനന്തപുരം|isbn= 81-7638-552-2 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ദാമോദരൻ |first= കെ|authorlink= കെ. ദാമോദരൻ|coauthors= |editor= |others= |title=ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 2001|series= |date= |year= |month= |publisher= പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്|location= തിരുവനന്തപുരം|language= മലയാളം|isbn=81-7705-098-2 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= |first= |authorlink= |coauthors= |editor= |others= |title=കൊച്ചിരാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം - ചരിത്രാവലോകനം |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=പഥമം |series= |date= |year=1985 |month= |publisher=രാജ്യ പ്രാജാമണ്ഡല ചരിത്രരചനാ സമിതി |location= കൊച്ചി|language= മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last=എൻ.എം.|first=ഹുസൈൻ|authorlink=എൻ.എം. ഹുസൈൻ|coauthors= |title=സൈന്ധവ നാഗരികതയും പുരാണ കഥകളും |year=1992|publisher=ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൌസ്|location= കോഴിക്കോട് |isbn= 81-7204-405-4 }} </ref>
 • എറണാകുളം
 • <ref> {{cite book |last=വാലത്ത്|first=വി.വി.കെ.|authorlink=വി.വി.കെ. വാലത്ത്|coauthors= |title=കേരളത്തിലെ സ്ഥലനാമചരിത്രങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ല |year=1991|publisher=കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി|location= തൃശ്ശൂർ|isbn= 81-7690-105-9 }} </ref>
 • തൃശ്ശൂർ
 • <ref> {{cite book |last=വാലത്ത്|first=വി.വി.കെ.|authorlink=വി.വി.കെ. വാലത്ത്|coauthors= |title=കേരളത്തിലെ സ്ഥലനാമചരിത്രങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ല |year=1991|publisher=കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി|location= [[തൃശൂർ]]‍|isbn= 81-7690-051-6}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=Jacquetta|first=Hopkins Hawkes|authorlink=Jacquetta Hopkins Hawkes|coauthors= Sir Leonard Woolley|editor= |others= |title= History of Mankind; Cultural and Scientific Development - Prehistory and the Beginnings of Civilization, (Vol. 1)|origdate= |origyear= 1963|origmonth=September |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=1986|series= |date= |year=2004 |month= |publisher= Harper & Row. Place of Publication |location= New York language=English|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=എ. |first=ശ്രീധരമേനോൻ |authorlink=എ. ശ്രീധരമേനോൻ|coauthors= |title=കേരള ചരിത്രം |year=1997|publisher=എസ്. വിശ്വനാഥൻ പ്രിൻറേർസ് ആൻഡ് പബ്ലീഷേർസ് |location= ചെന്നൈ|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=പി.ഒ. |first=പുരുഷോത്തമൻ |authorlink=പി.ഒ. പുരുഷോത്തമൻ |coauthors= |title=ബുദ്ധന്റെ കാല്പാടുകൾ-പഠനം |year=2006 |publisher=പ്രൊഫ. വി. ലൈല |location= കേരളം |isbn= 81-240-1640-2 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കെ.എൻ. |first= ഗണേഷ് |authorlink=കെ.എൻ. ഗണേഷ് |coauthors= |title=കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലെകൾ|year= 1997|publisher=സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ |location= തിരുവനന്തപുരം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book | last = കെ. | first = ബാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് | authorlink = കെ. ബാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് | title = കോഴിക്കോടിൻറെ ചരിത്രം - മിത്തുകളും യാഥാർഥ്യങ്ങളും.| publisher = [[മാതൃഭൂമി പ്രിന്റ്റിങ് അൻറ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി]] കോഴിക്കോട് | year = 2000| doi = | isbn = }} </ref>
 • <ref> {{cite book | last = പി.കെ. | first = ബാലകൃഷ്ണൻ| authorlink = പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | title = ജാതിവ്യവസ്ഥയും കേരള ചരിത്രവും| publisher = [[കറൻറ് ബുക്സ്]] തൃശൂർ| year = 2005 | doi = | isbn = ISBN 81-226-0468-4 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കിളിമാനൂർ |first=വിശ്വംഭരൻ |authorlink=പ്രൊഫ. കിളിമാനൂർ വിശ്വംഭരൻ |coauthors= |editor= |others= |title=കേരള സംസ്കാര ദർശനം. |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= 1990.|month= ജൂലായ്‌ |publisher=കാഞ്ചനഗിരി ബുക്സ്‌ കിളിമനൂർ |location=കേരള |language= മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=Robert |first=Jackson |authorlink=Robert Jackson |coauthors= |title=The Encyclopedia of Aircraft |year=2004 |publisher= Silverdale Books |location= ന്യൂയോർജക്ക്|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=എ. |first=ശ്രീധരമേനോൻ |authorlink= എ. ശ്രീധരമേനോൻ|coauthors= |title=കേരളചരിത്രശില്പികൾ |year=1988 |publisher= നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ|location=കോട്ടയം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book | title=മനോരമ ഇയർ ബുക്ക്‌|publisher=മനോരമ പ്രസ്സ്‌|location=കോട്ടയം|year=2006}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= എം|first= രാധാകൃഷ്ണൻ |authorlink=എം. രാധാകൃഷ്ണൻ, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |coauthors= |title=അവതാരിക-കോഴിക്കോടിൻറെ ചരിത്രം - മിത്തുകളും യാഥാർഥ്യങ്ങളും, ബാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് |year=2000 |publisher= മാതൃഭൂമി പ്രിന്റ്റിങ് അൻറ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി |location= കോഴിക്കൊട്|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കെ. |first=കുഞ്ഞിപ്പക്കി|authorlink= പ്രൊ: കെ. കുഞ്ഞിപ്പക്കി|coauthors= പ്രൊ: പി.കെ. മുഹമ്മദ് അലി|title= ഇന്ത്യാ ചരിത്രം (രണ്ടാം ഭാഗം)|year= 1987|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location=തിരുവനന്തപുരം,കേരള|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കെ. |first=കുഞ്ഞിപ്പക്കി|authorlink= പ്രൊ: കെ. കുഞ്ഞിപ്പക്കി|coauthors= പ്രൊ: പി.കെ. മുഹമ്മദ് അലി|title= ഇന്ത്യാ ചരിത്രം (ഒന്നാം ഭാഗം)|year= 1998|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location=തിരുവനന്തപുരം,കേരള|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ഉലകംതറ |first= മാത്യു |authorlink= പ്രൊ: മാത്യു ഉലകംതറ|coauthors= |title= നവകേരള ശില്പികൾ- അർണ്ണോസ് പാതിരി|year= 1982|publisher= കേരള ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷൻ |location=എറണാകുളം, കേരള|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= അങ്കമാലി|first= വർഗീസ് |authorlink= വർഗീസ് അങ്കമാലി|coauthors=ഡോ. ജോമോൻ തച്ചിൽ |title= അങ്കമാലി രേഖകൾ|year= 2002|publisher=മെറിറ്റ് ബുക്സ് |location=എറണാകുളം, കേരള |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ഡബ്ലിയു.|first= ഫ്രാൻസിസ്|authorlink=ഡബ്ലിയു. ഫ്രാൻസിസ് |coauthors= |editor= |others= |title= മദ്രാസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഗസറ്റീയർസ്- ദ നീൽഗിരീസ്|origdate= |origyear= 1908|origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= രണ്ടാം റീപ്രിന്റ്|series= |date= |year= 2001|month= |publisher=ജെ. ജെറ്റ്ലി-ഏഷ്യൻ എഡുക്കേഷണൽ സർ‌വീസസ് |location= ന്യൂഡൽഹി|language= ഇംഗ്ലീഷ്|isbn= 81-206-0546-2|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=പി.ഏസ്. |first= വേലായുധൻ.|authorlink= പി.ഏസ്. വേലായുധൻ.|coauthors= |title= ലോകചരിത്രം-ഒന്നാം ഭാഗം, പത്താം പതിപ്പ്. |year=1985 |publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,|location= തിരുവനന്തപുരം, കേരള .|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=പി.കെ. |first=മാധവൻ |authorlink= പി.കെ. മാധവൻ|coauthors= |editor= എൻ.കെ. ദാമോദരൻ|others= |title= ടി.കെ. മാധവന്റെ ജീവചരിത്രം|origdate= |origyear=1936 |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 1986|series= |date= |year= |month= |publisher=ഡി.സി. ബുക്സ്. |location= കോട്ടയം |language= മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കൊട്ടാരത്തിൽ |first=ശങ്കുണ്ണി |authorlink=കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി |coauthors= |editor= |others= |title=ഐതിഹ്യമാല |origdate= |origyear=1909-1934|origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 6th|series=1-8 |date= |year=1994 |month=ഏപ്രിൽ |publisher= കറന്റ് ബുക്സ് |location= |language= |isbn= 81-240-00107|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= എച്ച്.ജി. |first= വെൽസ്|authorlink=എച്ച്.ജി. വെൽസ് |coauthors= |editor= |others=സി. അച്യുതമേനോൻ |title= ലോകചരിത്ര സംഗ്രഹം|origdate= |origyear= 1943|origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=1st |series= |date= |year= 1999|month= ഏപ്രിൽ|publisher=പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് |location=തിരുവനന്തപുരം |language=മലയാളം |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=M.K. |first=Gandhi |authorlink= മഹാത്മാഗാന്ധി|coauthors= |title=An Autobiography: The Story of My Experiments With Truth |year=1997 |publisher= Navajivan Publishing House|location= Ahmedabad-380014|isbn= 81-7229--9}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ |first= പി|authorlink=പി.ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ |coauthors= |title=തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം |year=1994 |publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location=തിരുവനന്തപുരം, കേരള |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=വാരിയർ |first=രാഘവ |authorlink=രാഘവ വാരിയർ |coauthors= രാജൻ ഗുരുക്കൾ|title=കേരള ചരിത്രം |year=1992 |publisher=വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം|location= ശുകപുരം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഇലവും‍മൂട് |first= സോമൻ |authorlink=സോമൻ ഇലവും‍മൂട് |coauthors= |editor= |others= |title=പ്രാചീന കേരളചരിത്ര സം‍ഗ്രഹം |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= 27 |accessyear=2007 |accessmonth=ഏപ്രിൽ |edition=രണ്ടാം എഡിഷൻ |series= |date= |year=2000 |month=ഏപ്രിൽ |publisher=ധന്യാ ബുക്സ് |location= പുതുപ്പള്ളി|language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ആർതർ സി.|first= ഗയ്ട്ടൺ|authorlink=ആർതർ സി. ഗയ്ട്ടൺ |coauthors=ജോൺ ഇ. ഹാൾ |editor= |others= |title=ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഹൂമൻ ഫിസിയോളജ് |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 10th edition|series= |date= |year= |month= |publisher=W.B. Saunders Company |location= |language= ഇംഗ്ലീഷ്|isbn=978-0721686776 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |first=കാണിപ്പയ്യൂർ |authorlink=കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |coauthors= |editor= |others= |title= എന്റെ സ്മരണകൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) |origdate= |origyear=1957 |origmonth= |url= |format= |accessdate= മേയ്|accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= |month= |publisher=പഞ്ചാംഗം പ്രസ്സ് |location= കുന്നംകുളം|language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |first=കാണിപ്പയ്യൂർ |authorlink=കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |coauthors= |editor= |others= |title= എന്റെ സ്മരണകൾ (രൺടാം ഭാഗം) |origdate= |origyear=1957 |origmonth= |url= |format= |accessdate= മേയ്|accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= |month= |publisher=പഞ്ചാംഗം പ്രസ്സ് |location= കുന്നംകുളം|language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |first=കാണിപ്പയ്യൂർ |authorlink=കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |coauthors= |editor= |others= |title= എന്റെ സ്മരണകൾ (മൂന്നാം ഭാഗം) |origdate= |origyear=1957 |origmonth= |url= |format= |accessdate= മേയ്|accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= |month= |publisher=പഞ്ചാംഗം പ്രസ്സ് |location= കുന്നംകുളം|language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഏ. |first=ശ്രീധരമേനോൻ |authorlink= ഏ. ശ്രീധരമേനോൻ|coauthors= |title= കേരളചരിത്രം |year= 1997|publisher=എസ്.വിശ്വനാഥൻ പ്രിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലീഷേർസ്. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് |location= ചെട്പേട്ട് ചെന്നൈ|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ: എൻ.പി.വി. |first=ഉണ്ണിത്തിരി= |authorlink=ഡോ: എൻ.പി.വി. ഉണ്ണിത്തിരി |coauthors= |title=പ്രാചീന ഭാരതീയ ദർശനം |year= 1993|publisher=ചിന്ത പബ്ലീഷേഴ്സ് |location= തിരുവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ: കെ.കെ.എൻ. |first=കുറുപ്പ്= |authorlink=കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ് |coauthors= |title=നവാബ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ - ഒരു പഠനം |year= 2007|publisher=മാതൃഭൂമി പബ്ലീഷേസ് |location= കോഴിക്കോട്|isbn=81-8264-546-8 }} </ref>

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=എം. ആർ. |first=രാഘവവാരിയർ|authorlink= എം. ആർ. രാഘവവാരിയർ |coauthors= |title=കൊടുങ്ങല്ലൂർ- ചരിത്രക്കാഴ്ചകൾ |year= 2013||publisher=കേരള ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്location= തിരുവനന്തപുരം|isbn=978-81-8494-332-0 }} </ref>


ജീവചരിത്രം

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ. വിനയചന്ദ്രൻ|first=പി|authorlink= പി.വിനയചന്ദ്രൻ|coauthors= |title=ഡോ.പല്പുവിൻറെ കഥ |publisher=കറൻറ് ബുക്സ്location= കോട്ടയം|isbn=81-240-1588-0 }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last=നവായിക്കുളം |first=സുകുമാരൻ നായർ|authorlink= നവായിക്കുളം സുകുമാരൻ നായർ|coauthors= |title=കെ.കെ. കുഞ്ചുപിള്ള |year= 1997|publisher=കേരള സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ് location= തിരുവനന്തപുരം.|isbn=81-86365-61-3 }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last=|first=|authorlink= |coauthors= |title=വിദ്യാസംഗ്രഹം (1864-66) പുനഃ പ്രസിദ്ധീകരണം|year=1993|publisher=ബെഞ്ചമിൽ ബെയ്‌ലി ഗവേഷണകേന്ദ്രംlocation= സി.എം.എസ്. കോളേജ്.|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= സാമുവൽ|first=വർഗീസ്authorlink=സാമുവൽ വർഗ്ഗീസ്|coauthors=ഡോ. സാമുവൽ നെല്ലിമുകൾ |editor=|others= |title=ബെഞ്ചമിൽ ബെയ്‌ലി- മലയാളം അച്ചടിയുടെ പിതാവ്|origdate= |origyear=1996|origmonth=ജൂൺ|url= |format= |accessdate= |accessyear=2007 |accessmonth=ഒക്ടോബർ|edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year= |month= |publisher= കറന്റ് ബുക്സ് |location=കേരളം|language=മലയാളം |isbn= 81-240-0365-3|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= ഹരികുമാർ |first=എൽ‍.വി.|authorlink=എൽ‍.വി. ഹരികുമാർ |coauthors= |editor=എൻ.ബി. വനജ |others= കെ. രാമദാസ്|title=പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ -ചരിത്രവഴിയിലെ ദീപശിഖ |origdate= |origyear=2004 |origmonth=നവംബർ |url= |format= |accessdate= |accessyear=2007 |accessmonth=ജൂലൈ |edition=പ്രഥമ പതിപ്പ് |series= |date= |year= |month= |publisher= സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധിക്കരണ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ |location=തിരുവനന്തപുരം |language=മലയാളം |isbn= 81-88087-24-6|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= പി.കെ.|first= ബാലകൃഷ്ണൻ|authorlink=പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ|coauthors= |title= നാരായണഗുരു (സമാഹാരഗ്രന്ഥം)|year=1920 |publisher=കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി |location= തൃശ്ശൂർ|isbn=81-7690-022-2 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= കെന്നത്ത് |first= സോണ്ടേർസ് |authorlink=കെന്നത്ത് ജെ.സോണ്ടേർസ് |coauthors= |title= ഗോതമ ബൂദ്ധ- ജീവചരിത്രം|year=1920 |publisher=ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് |location= ന്യൂഡൽഹി|isbn=81-89320-11-4 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ക്രിസ്റ്റൊഫെർ |first= ഗൊവാൻസ് |authorlink=ക്രിസ്റ്റൊഫെർ ഡബ്യ്യു. ഗൊവാൻസ് |coauthors= |editor= |others= |title=ഫിലോസഫി ഓഫ് ബുദ്ധ |origdate= |origyear=2003|origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= |month= |publisher=റോട്ട്‍ലെഡ്ജ്|location=ലണ്ടൻ |language= ഇംഗ്ലീഷ്|isbn=0-415-27858-9 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=എം.ആർ. |first=രാഘവവാരിയർ |authorlink= എം.ആർ. രാഘവവാരിയർ. |coauthors= |title=ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യ. |year= 1997|publisher=മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിംഗ് ആൻറ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് |location= കോഴിക്കോട്.|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= |first=|authorlink= |coauthors= |title=സഹസ്രാബ്ദ സ്മരണിക- അകപ്പറമ്പ് മാർ ശാബോർ അഫ്രോത്ത് യാക്കൊബായ സുറിയാനി പള്ളി |year= 1997.|publisher=മാർ ശാബോർ അഫ്രോത്ത് യാക്കൊബായ സുറിയാനി പള്ളി |location= വാപ്പാലശ്ശേരി ..|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് |first=|authorlink= കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് |coauthors= |title=ഭാരതപര്യടനം |year= 2002|publisher=മാരാർ സാഹിത്യപ്രകാശം, കല്ലായി|location= കോഴിക്കോട്|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ|first=പള്ളിപ്പാട്ടു |authorlink= പള്ളിപ്പാട്ടു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ|coauthors= |title=മഹച്ചരിത സംഗ്രഹസാഗരം, The great Indians- A biographical Dictionary Vol V|year= 1967|publisher=മിനർവ പ്രസ്സ്|location= കോഴിക്കോട്|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=|first=|authorlink= |coauthors= |title=ചാലക്കുടി നഗരസഭ- വികസന റിപ്പോർട്ട്|year= 1996|publisher=ജനകീയാത്രൂസണ സമിതി |location= ചാലക്കുടി|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=എം.എൻ.|first= നമ്പൂതിരി|authorlink=എം.എൻ. നമ്പൂതിരി |coauthors= |title=സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ|year= 1986|publisher=വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം,|location= ശുകപുരം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ജോസഫ് first= പുലിക്കുന്നേൽ|authorlink=ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേൽ|coauthors= |title=കേരള ക്രൈസ്തവ ചരിത്രം- വിയോജനക്കുറിപ്പുകൾ|year= 1999|publisher=ഭാരതീയ ക്രൈസ്തവ പഠനകേന്ദ്രം|location= കോട്ടയം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ജോൺ first= പള്ളത്ത്‍|authorlink=ഫാ. ജോൺ പള്ളത്ത്‍|coauthors= |title=ഡോ. അലക്സ് ഡെ മെനസിസും ഉദയം‍പേരൂർ സൂനഹദോസും|year= 1999|publisher=ഗുഡ് ഷെഫേർഡ് മൊണാസ്ട്രി |location= കോട്ടയം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കെ.first= ദാമോദരൻ|authorlink=കെ. ദാമോദരൻ|coauthors= |title=കേരള ചരിത്രം|year= 1998|publisher=പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൌസ്|location= തിരുവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>
 • ഡോ.പി.കെ. രാജശേഖരൻ. വിശ്വകലാകാരന്മാർ, ഡി.സി. റെഫെറൻസ് സിരീസ്, രണ്ടാം വാല്യം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം ISBN 81-264-1177-5
 • രാധികാ സി. നായർ., ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ. ഡി.സി. റെഫെറൻസ് സിരീസ്. നാലാം വാല്യം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം ISBN 81-264-1141-4
 • വി.വി.കെ. വാലത്ത്, കേരളത്തിലെ സ്ഥല ചരിത്രങ്ങൾ- തൃശ്ശൂർജില്ല., കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി. രണ്ടാം എഡിഷൻ 1992.
 • ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ. എഡിറ്റർ: ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിൻറെ കാനോനകൾ, എ.ഡി. 1599; ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ്, ഓശാന മൗണ്ട്, ഇടമറ്റം 686588, കേരളം. 1994
 • ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്; ഇ.എം.എസ്. ആത്മകഥ., നാലാം എഡിഷൻ ചിന്ത പബ്ലീഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 695001, കേരളം 1998
 • രാധികാ സി. നായർ. ലോകനേതാക്കൾ, ഡി.സി. റെഫെറൻസ് സിരീസ്. മുന്നാം വാല്യം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം ISBN 81-264-1180-5
 • ഡോ. കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ, ഹിന്ദുക്കൾ ആത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ; വിശ്വഹിന്ദു ബുക്സ്, കലൂർ, എറണാകുളം. 2004
 • സി.പി. ഹിൽ., പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടനാട് കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള; അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിൻറെ ചരിത്രം; കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, കേരള ജൂൺ 2000.
 • കൃഷ്ണാനന്ദ്; ഹിന്ദു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ; കുരുക്ഷേത്ര പ്രകാശൻ, കലൂർ കൊച്ചി.
 • വഴികാട്ടി. മലയാള മനോരമ പ്രത്യേക പതിപ്പ്- തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെപറ്റി. നവംബർ 2006 തൃശ്ശൂർ.
 • ആനപ്പായ സേതുമാധവൻ; ചിതലും മാറാലയും തട്ടാത്ത വി.ടി., പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ജൂൺ 2005.
 • അനിൽകുമാർ എ.വി; ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടന്ന ഒരാൾ; പ്രസാധകർ ഫോക്കസ് ബുക്സ്, തിരുവനന്തപുരം. 1993.
 • ആർ.സി. മജുംദാറും മറ്റും; ഭാരത ബൃഹച്ചരിതം, പ്രാചീന ഭാരതം- ഒന്നാം ഭാഗം. (രണ്ടാം പതിപ്പ്) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, കേരള ജൂൺ 1995.
 • ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്; കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഭവവും വളർച്ചയും. ചിന്ത പബ്ലിഷേഴസ്, തിരുവനന്തപുരം 695001. 1995
 • ഡോ.കെ.എം. ജോർജ്ജ്.ആമുഖം, അകനാനൂറ് വാല്യം ഒന്ന്. വിവർത്തനം നെന്മാറ പി. വിശ്വനാഥൻ നായർ. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി. തൃശൂർ

മഹാകാവ്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book | last = തിരുമുല്പാട് | first = കെ. രാഘവൻ | authorlink = വൈദ്യഭൂഷണം കെ. രാഘവൻ തിരുമുല്പാട് | title = തിരുക്കുറൾ (ഭാവം) | publisher = [[പ്രകാശിക]] | year = 2003 | doi = | isbn = }} </ref>
 • <ref> [[അകനാനൂറ്]] വാല്യം ഒന്ന്. വിവർത്തനം നെന്മാറ പി. വിശ്വനാഥൻ നായർ. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി. തൃശൂർ </ref>
 • <ref> [[അകനാനൂറ്]] വാല്യം രണ്ട്. വിവർത്തനം നെന്മാറ പി. വിശ്വനാഥൻ നായർ. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി. തൃശൂർ </ref>
 • <ref> [[അകനാനൂറ്]] വാല്യം മൂന്ന്. വിവർത്തനം നെന്മാറ പി. വിശ്വനാഥൻ നായർ. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി. തൃശൂർ </ref>
 • <ref> {{cite book |last= പി.|first=ജനാർദ്ധനൻ പിള്ള |authorlink=പി. ജനാർദ്ധനൻ പിള്ള |coauthors= |title=മണിമേഖല(വിവർ‍ത്തനം) |year=1989|publisher=കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി |locatതൃശൂർ |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= മേലങ്ങത്ത് |first=നാരായണൻ കുട്ടി|authorlink=മേലങ്ങത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി|coauthors= |title=പത്തുപാട്ട്(വിവർ‍ത്തനം) |year=2000|publisher=കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി |locat|തൃശൂർ |isbn=81-760-027-3}}</ref>

<ref> https://indiawris.gov.in/wiki/doku.php?do=search&id=start&sf=1&q=aruvikkara </ref>

 • <ref> {{cite book |last= എൻ.പി|first=ഉണ്ണി|authorlink=ഡോ. എൻ.പി.ഉണ്ണി|coauthors= |editor= |others=|title= 108 ഉപനിഷത് (ഉപനിഷത് പ്രപഞ്ചം)|origdate= |origyear=2004 |origmonth=ഏപ്രിൽ |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=ഏഴാം പതിപ്പ് |series= |date= |year=2006 |month=|publisher=പ്രശാന്തി പബ്ലീഷേർസ്|location= തിരുവനന്തപുരം-23|language=മലയാളം |isbn=81-902376-6-7 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഇ. |first=ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ |authorlink=ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ |coauthors= |title=ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം |year= 2006|publisher=പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൌസ് |location=തിരുവനന്തപുരം |isbn=81-7705-147-4 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കെ.എ.|first= കുഞ്ചക്കൻ|authorlink=കെ.എ. കുഞ്ചക്കൻ|coauthors= |title=ജാതി ചിന്തയുടെ സത്യവും മിഥ്യയും|year= 1991|publisher= ഗ്രന്ഥകർത്താ|location= ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം |isbn=}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=എ.സി. |first=ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ |authorlink=എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ |coauthors= |editor= |others=ഭഗവദ് ഗീതാ-യഥാ രൂപം; മലയാള പരിഭാഷ: നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ |title= |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=ഏഴാം പതിപ്പ് |series= |date= |year=1999 |month=|publisher=ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • ടെമ്പിൾസ് ഒഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ <ref> {{cite book |last=ശ്രീനിവാസൻ|first=കെ.ആർ. |authorlink=കെ.ആർ. ശ്രീനിവാസൻ|coauthors= |title= ടെമ്പിൾസ് ഒഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ|year= 1998|publisher=നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്|location=ഇന്ത്യ|isbn=81-237-2251-6 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= കടവല്ലൂർ|first= അന്യോന്യ പരിഷത്ത് |authorlink=കടവല്ലൂർ അന്യോന്യ പരിഷത്ത് |coauthors= |editor=ഡോ.സി.എം. നീലകണ്ഠൻ |others=|title= വേദങ്ങളും അന്തർ വൈജ്ഞാനിക പഠനങ്ങളും|origdate= |origyear=2004 |origmonth=ഏപ്രിൽ |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=ഏഴാം പതിപ്പ് |series= |date= |year=2006 |month=|publisher=കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി്|location= തൃശൂർ|language=മലയാളം |isbn=81-7690-10-8 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= |first= |authorlink= |coauthors= |editor=മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത് |others=|title= ധർമ്മപദം|origdate= |origyear=2000|origmonth=നവംബർ|url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year=|month=|publisher=കറന്റ് ബുക്സ് |location= തൃശൂർ|language=മലയാളം |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

രാഷ്ട്രീയം

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last= എൻ.|first=ഗോപിനാഥൻ നായർ |authorlink=പ്രൊഫ. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായർ |coauthors= |editor= |others=|title= മനുസ്മ്തി - സംഗൃഹീത പുനരാഖ്യാനം|origdate= |origyear=1983 |origmonth= |url=ഏപ്രിൽ |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=ഏഴാം പതിപ്പ് |series= |date= |year=2007 |month=|publisher=ഡി.സി. ബുക്സ് |location= കോട്ടയം|language=മലയാളം |isbn=81-264-0449-3 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= കെ.|first=ദാമോദരൻ‍ |authorlink=കെ. ദാമോദരൻ |coauthors=സി. നാരായണപ്പിള്ള |editor=എം.ആർ. തമ്പാൻ |others=എം.ആർ. വിജയനാഥൻ|title= കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം|origdate=|origyear=1957 |origmonth= |url=ഏപ്രിൽ|format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=രണ്ടാം പതിപ്പ് |series= |date= |year= 1997|month=|publisher=കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location= തിരുവനന്തപുരം|language=മലയാളം |isbn=|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

തത്വചിന്തകൾ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=ഉണ്ണിത്തിരി |first=ഡോ: എൻ.വി.പി. |authorlink= ഡോ: എൻ.വി.പി. ഉണ്ണിത്തിരി|coauthors= |title=പ്രാചീന ഭാരതീയ ദർശനം |year= 1993|publisher= ചിന്ത പബ്ലീഷേഴ്സ്|location= തിരുവനന്തപുരം |isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=രവിവർമ്മ|first=കെ.ടി. |authorlink= കെ.ടി. രവിവർമ്മ|coauthors= |title=ഋഗ്വേദം മുതൽ ഓണപ്പാട്ടുകൾ വരെ- ത്രിവിക്രമ-ബലി മിത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ - പഠനം|year= 1993|publisher= ഡി സി ബുക്സ്.|location= കോട്ടയം|isbn=81-264-0329-2 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=|first= |authorlink=എഡിറ്റോറിയൽ ബോ‍ഡ്|coauthors= |editor=സുഗതകുമാരി, എൻ.വി കൃഷ്ണവാരിയർ, കെ. വേലായുധൻ നായർ |others= |title=ഭാരതീയ പൈതൃകം |origdate= |origyear= 1974|origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= പുതിയ പതിപ്പ്|series= |date= |year=1993 |month= |publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്|location= തിരുവനന്തപുരം|language= മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>

മന:ശാസ്ത്രം

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last=എറിക് |first=ബേൺ |authorlink=എറിക് ബേൺ |coauthors= |editor= |others= |title=ഗേംസ് പീപ്പിൾ പ്ലേ |origdate= |origyear= 1964|origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= പുതിയ പതിപ്പ്|series= |date= |year=2004 |month= |publisher= ബാല്ലൻറൈൻ ബുക്ക്സ്|location= ന്യൂ യോർക്ക്|language= ഇംഗ്ലീഷ്|isbn= 0-345-41003-3|oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=കെ.എ.|first=സെബാസ്റ്റ്യൻ|authorlink=കെ.എ. സെബാസ്റ്റ്യൻ|coauthors= |editor= |others= |title=തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്താം- ടി.എ. സൈക്കോളജിയിലൂടെ |origdate= |origyear= 2002|origmonth=ജനൂവരി |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=|series= |date= |year=2004 |month= |publisher= ജെ.ഇ.എം. പബ്ലിക്കേഷൻസ്|location= ഞാറക്കൽ |language=മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ഡോഡ്ജ്|first=എൽ. |authorlink=എൽ. ഡോഡ്ജ് ഫെർനാൾഡ്|coauthors= പീറ്റർ എസ്. ഫെർനാൾഡ്|editor= |others= |title=Introduction to Psychology|origdate= |origyear=1946 |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= |month= |publisher= W.C.Brown Publishers|location= USA|language= |isbn=0-697-06574-x |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= എം. ജോൺ|first= ഡാർളി|authorlink= ജോൺ എം. ഡാർലി|coauthors=സാം ഗ്ലക്സ്നെർഗ്, റൊണാൾഡ് എ. കിഞ്ച്ല |editor= |others= |title= Psychology|origdate= 1981|origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= 5ത്|series= |date= |year=1991 |month= |publisher=Prince Hall |location= Englewood cliffs, New Jersey|language= ഇംഗ്ലീഷ്|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ലോറ|first= ഇ. ബെർക്|authorlink=ലോറ ഇ. ബെർക് |coauthors= |title=Child Development |year=2003 |publisher= പിയേർസൺ എഡുക്കേഷൻ, സിംഗപ്പൂർ|location= |isbn=81-7808-854-1 }} </ref>

ശാസ്ത്രം

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last= റവ:റോബർട്ട്.|first= കാഡ്വെൽ|authorlink=റവ:റോബർട്ട് കാഡ്വെൽ|coauthors= |title=ദ്രാവിഡഭാഷാ വ്യാകരണം|year= 1973|publisher=കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |locat=|isbn=SIL.1369 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= റവ:റോബർട്ട്.|first= കാഡ്വെൽ|authorlink=റവ:റോബർട്ട് കാഡ്വെൽ |coauthors= |editor=വിവർത്തനം-ഡോ. എസ്. കെ നായർ |others= |title= ദ്രാവിഡ ഭാഷാവ്യാകരണം- ഒന്നാം ഭാഗം |origdate= |origyear= 1973|origmonth=ഡിസംബർ|url= |format= |accessdate= |accessyear=2008 |accessmonth= |edition=2|series= |date= |year=|month=|publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്|location= തിരുവനന്തപുരം|language=മലയാളം|isbn= |oclc= |doi= |id= |pages=|chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref> </code>


 • <ref> {{cite book |last= കേണൽ സി.എം.|first= ജോയി|authorlink=ഡൊ. സി.എം. ജോയി‍|coauthors=പ്രൊഫ. എസ്. സീതാരാമൻ|title=പെരിയാർ കേരളത്തിന്റെ ജീവ നാഡി‍|year= 2005|publisher= പരിസ്ഥിതി സം‌രക്ഷണ സംഘം |location=ആലുവ|isbn= 81-7638-506-9}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= കേണൽ എൻ.ബി.|first= നായർ|authorlink=കേണൽ എൻ.ബി. നായർ|coauthors= |title=ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ|year= 2006|publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |location=തിരുവനന്തപുരം|isbn= 81-7638-506-9}} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= കെ.|first= കണ്ണൻ|authorlink=കെ. കണ്ണൻ|coauthors= |title=മാവും മാങ്ങയും|year= 1973|publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |locat=തിരുവനന്തപുരം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ഡോ. എസ്.|first= നേശമണി|authorlink=ഡോ.എസ്. നേശമണി|coauthors= |title=ഔഷധസസ്യങ്ങൾ|year= 1985|publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |locat=തിരുവനന്തപുരം|isbn=81-7638-475-5 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last=ഡോ. ടി.പി.|first=സേതുമാധവൻ |authorlink=ഡോ. ടി.പി. സേതുമാധവൻ |coauthors= |editor= |others= |title= ആനയെ അറിയാൻ |origdate= |origyear= 2004|origmonth=ജനുവരി|url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=2|series= |date= |year=2007|month=മാർച്ച് |publisher= കറൻറ് ബുക്സ്|location= തൃശ്ശൂര്|‍=English|isbn= 81-240-1322-5|oclc= |doi= |id= |pages=17 |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref> </code>
 • <ref> {{cite book |last= |first=ഇന്ദുചൂഡൻ |authorlink=കെ.കെ. നീലകണ്ഠൻ |coauthors= |title=കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ |year= |publisher= കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി|locat=തൃശൂർ |isbn= 81-7690-067-2}} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= സി.കെ|first=കരുണാകരൻ |authorlink=സി.കെ. കരുണാകരൻ |coauthors= |title=കേരളത്തിലെ വനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകലിലൂടെ|year= 1992|publisher= കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |locat=തിരുവനന്തപുരം|isbn= }} </ref>

നാടൻ കലകൾ

തിരുത്തുക
 • <ref> {{cite book |last= ജി|first= വേണു|authorlink=ജി.വേണു|coauthors= |title=Puppetry and Lesser known dance traditions of Kerala|year= 2004|publisher= നടന കൈരളി|locat=കേരളം|isbn= }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= ഡോ. എം.വി.|first= വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി|authorlink=എം.വി. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി |coauthors= |title=പൂരക്കളി |year= 1998|publisher= കറന്റ് ബുക്സ് |locat=കേരളം|isbn=81-240-0593-1 }} </ref>
 • <ref> {{cite book |last= എം.ആർ.|first= പങ്കജാക്ഷൻ|authorlink=എം.ആർ. പങ്കജാക്ഷൻ|coauthors= |title=കേരളഭാഷാ ഗാനങ്ങൾ |year= 2005|publisher= കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി|locat=കേരളം|isbn=81-7690-085-0 }} </ref>


 • <ref> {{cite book |last= എം.വി.|first= വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി|authorlink=എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി|coauthors=ജെ.ജെ. പള്ളത്ത് |title=ക്രിസ്ത്യൻ ഫോക്‌ലോർ വാല്യം ഒന്ന്|year= 2004|publisher= കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി|locat=കേരളം|isbn= }} </ref>
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Challiyan/sources&oldid=3621068" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്