==അവലംബം==
<references/>
==കുറിപ്പുകൾ==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div>

  • ന്യൂസ് സൈറ്റിങ്ങ് <ref> {{cite news |title = **** |url = സൈറ്റ് |publisher =[[ -- ]] |date = തിയതി |accessdate =2007- |language =ഇംഗ്ലീഷ്}}</ref>
  • ബുക്ക് സൈറ്റിങ്ങ് <ref> {{cite book | last = ബി. | first = ****| authorlink = ****| title = പുതിയ കേരളം പുതിയ രാഷ്ട്രീയം | publisher = [[****]] | year = 2004 | doi = 101/04-05 | isbn = 81-264-0816-2 }} </ref>
  • <ref> [http://www.kerala.gov.in/dept_archaeology/monuments.htm കേരള സർക്കാരിന്റെ നരവംശശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ശേഖരിച്ചത് 2007 ഏപ്രിൽ 23] </ref>
  • വെബ്സൈറ്റിങ്ങ്
  • <ref> {{cite web | url = | title = | accessdate = | accessmonthday = | accessyear = | author = | last = | first = | authorlink = | coauthors = | date = | year = | month = | format = | work = | publisher = | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = }} </ref>
  • ജേർണൽ സൈറ്റിങ്ങ്
  • <ref>{{cite journal | author=F. W. Giacobbe | title=How a Type II Supernova Explodes | journal=Electronic Journal of Theoretical Physics | year=2005 | volume=2 | issue=6 | pages=30–38 | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2005EJTP....2f..30G | accessdate = 2007-08-03 }}</ref>

തകർപ്പാവകാശംതിരുത്തുക

വിഭാഗങ്ങൾതിരുത്തുക

[[:വിഭാഗം:ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ചരിത്രപുരുഷന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സംഗീതജ്ഞരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:രാജകൊട്ടാരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:യുദ്ധസ്മാരകങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കേരളീയ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കൊച്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കർണ്ണാകടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കേരളത്തിലെ തനതുകലകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:നദികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ‎]] [[:വിഭാഗം:കേരളത്തിലെ നദികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:പഴങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ പടങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ആരാധനലായങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:മുസ്ലീം ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ക്രിസ്തീയ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:വാസ്തുശില്പ മാതൃകകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:പാലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ദേശീയപാതകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സാഹിത്യകാരന്മാരുടേ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:നടന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ചലച്ചിത്രസംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:പൂക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:മരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഫലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഓർക്കിഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:വെളുത്തപുഷ്പങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കാർഷികവിളകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:വെള്ളത്തിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ] [[:വിഭാഗം:പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സസ്തനികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:സംഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കുവൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:പ്രതീകങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:ഉരഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ]] [[:വിഭാഗം:മലേഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ]]