അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്റെർനെറ്റിലെ മലയാള കവിത എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു