കോലത്തുനാട്ടു് രാജാവായിരുന്നു ഉദയ വർമ്മ കോലത്തിരി. കൃഷ്ണഗാഥാകാരനായ ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്യനായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിദേശമനുസരിച്ചാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതെന്നും ഉള്ളൂർ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. [1]

കാലം തിരുത്തുക

ശങ്കരകവിയുടെ പരിപോഷകനായ കോലത്തുനാട്ടു കേരളവർമ്മരാജാവു് കൊല്ലം 621-ൽ തീപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗിനേയനും യുവരാജാവുമായ രാമവർമ്മാ 618-ൽത്തന്നെ അന്തരിക്കുകയും കേരളവർമ്മാവിനെ തുടർന്നു 621 മുതൽ 650 വരെ ഉദയവർമ്മരാജാവു് നാടു വാഴുകയും ചെയ്തതായി ഉള്ളൂർ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "ഭാഷാസാഹിത്യം". ml.sayahna.org. Retrieved 1 ഡിസംബർ 2014.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദയവർമ്മ_കോലത്തിരി&oldid=2111627" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്