• ഒരു മലയാള നാമം. കുട്ടി, കുഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം.
  • പുഷ്പകർ, തീയാട്ടുണ്ണികൾ എന്നീ ബ്രാഹ്മണജാതികൾ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പേര്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉണ്ണി&oldid=2956714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്