ഇല്ലം മൂല

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഇല്ലം മൂല.

ഇവിദെ ആഉ മട്ടന്നുർ കനൽ സ്ഥിതി ചെയുന്നതു പല ക്ഷെത്രങലും ഉന്ദു ഇവിദെ തെയ്യം കഴിക്കരുമുന്ദു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇല്ലം_മൂല&oldid=3310872" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്