ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ

സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും കവിയുമായിരുന്നു ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ(1824-1887-ചെങ്കോട്ട).വൈയാകരണൻ കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ ആശ്രിതനായിരുന്നു.ആകെ 34 കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചതായുണ്ട്[1]

പ്രധാനകൃതികൾതിരുത്തുക

 • ജലന്ധരാസുരവധം
 • ഗണനാക്രിയാക്രമം
 • വിജ്ഞപ്തികഥ
 • സുരൂപരാഘവം
 • കീർത്തിവിലാസം ചമ്പു
 • ഗാന്ധാര ചരിതം
 • പാർവതീപരിണയം
 • തുലാഭാരപ്രബന്ധം
 • കാശിയാത്രാവർണ്ണനം
 • അംബരീഷചരിതം
 • പന്തളപുരി മഹാത്മ്യം

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. കേരള സാഹിത്യ വിജ്ഞാന കോശം. പു.734