ഇന്ത്യയിലെ ഉറുമ്പുകളുടെ പട്ടിക

വി.

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉറുമ്പുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഉറുമ്പുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.


അവലംബംതിരുത്തുക